Предложените от Министерство на финансите промени в Закона за корпоративно подоходно облагане, които касаят и Закона за ДДС и Закона за ограничаване на плащанията в брой, бяха приети.

Счетоводна къща Прециз - промени в ЗДДСДепутатите от бюджетната комисия одобриха предложените промени относно приспадане на данъчен кредит на превозни средства и лични вещи и вещни права върху тях над 5000 лева, както и на следните активи: леки автомобили, въздухоплавателни средства и плавателни съдове или стоки или услуги, които са свързани с поддръжка, ремонт, подобрение или експлоатация на горепосочените стоки.

 

Промените в ЗДДС са в две посоки:

  • За превозни средства и лични вещи и вещни права върху тях с данъчна основа при придобиване над 5000 лева или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, но които ще бъдат използвани освен за целите на икономическата дейност на предприятието и за лични нужди на неговия собственик или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица ще бъде въведено задължение за подаване на декларация в Националната агенция за приходите. Лицата, които нямат намерение да ползват за лични цели такива актоиви няма да имат ангажимент да подават такава декларация. Ако впоследствие се установи обаче, че са използвани и за лични цели, ефектите, свързани с данък добавена стойност, ще бъдат коригирани изцяло в полза на фиска, каза министър Горанов.
    Декларацията ще съдържа информация за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението на стоката. Методиката за разпределение на направените преки разходи ще бъде определена със заповед на министъра на финансите.
  • За леки автомобили, въздухоплавателни средства и плавателни съдове или стоки или услуги, които са свързани с поддръжка, ремонт, подобрение или експлоатация на горепосочените стоки промените предвиждат, че при използване както за независима икономическа дейност, така и за лични нужди на собственика на предприятието, на свързаните с него лица, на работници и служители или на трети лица, данъчният кредит, на който регистрираните лица ще имат право ще бъде в размер 70 на сто от начисления данък добавена стойност при придобиването. За да влезе в сила тази промяна обаче трябва да бъде получено разрешение от Европейската комисия.
    Това е така наричаният в уеб пространството „данък уикенд“. 

.

Защо се появи понятието „данък уикенд“?

Промените в закона предвиждат, в случай че предприятие придобие леки автомобили, въздухоплавателни средства и плавателни съдове или стоки или услуги, които са свързани с поддръжка, ремонт, подобрение или експлоатация на горепосочените стоки, и ги използва не само за целите на своята икономическа дейност, а и за лични нужди, то да има право да приспадне не повече от 70% от начисления ДДС. Тоест, тези стоки и услуги няма да бъдат допълнително облагани с данък в размер на 30%, както се тиражира. Ако предприятията докажат, че употребата на тези стоки и услуги е изцяло свързана с икономическата им дейност, те ще имат право да ползват пълния размер на данъчния кредит.

Понятието „данък уикенд“ се появи заради начина на определяне на тези 70%. Идеята е, че такива стоки и услуги, придобити от предприятията, могат да се ползват за икономическата им дейност през работните дни, т.е. от понеделник до петък. Това означава, че около 29% от тяхната стойност се използва през почивните дни – събота и неделя (100% / 7 дни в седмицата = 14,285% на ден)

Компаниите, които вече са закупили коли, имоти, яхти или самолети и освен за работата си, ги предоставят и за лично ползване, ще разполагат със срок до 29 август 2016 г., за да декларират начина на ползването им пред НАП. Ако тези компании не спазят срока или не начислят данъка, съобразно методиката, данъчните ще приемат, че колите например се ползват единствено за лични нужди. Иначе казано, няма да разполагат с право на възстановяване на данъчен кредит.