Какви документи и къде трябва бъдат подадени, за да може да се ползва правото на данъчно облекчение за дете с увреждания, предвидено в ЗДДФЛ?

Счетоводна къща Прециз - данъчно облекчение за деца с уврежданияЗакона за данъците върху доходите на физическите лица предвижда данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания.  Ако получавате доходи от трудово правоотношение, наем, стопанска дейност или сте получили доходи от прехвърляне на имущество или други източници, чл. 22г на Закона за данъците върху доходите на физическите лица дават възможност основата, върху която дължите данък, да бъде намалена с 2000 лв. За целта е необходимо да подадете декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17.

Можете да ползвате данъчно облекчение, ако сте местно физическо лице или чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и към 31 декември на данъчната година сте:

1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

В закона е определено, че данъчното облекчение може да бъде използвано включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението, ако едновременно са изпълнени следните 3 условия:

1. към 31 декември на данъчната година детето да е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. детето да не е навършило пълнолетие;

3. към 31 декември на данъчната година детето да не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Какво съдържа декларацията за ползване на данъчно облекчения за деца с увреждания?

В декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ се попълват данни за детето (или децата). Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, към декларацията се прилагат копия на официални документи, доказващи наличието на условията, изброени по-горе, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач. Към декларацията се прилага и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Необходимо е да се представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва правото на намаление за съответната данъчна година. В случай че другият приемен родител, близък или роднина е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод или не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или доходи от стопанска дейност като едноличен търговец, такава декларация не е необходима.

Как се подава декларацията по чл. 22г от ЗДДФЛ за данъчно облекчение за дете с увреждания?

Ако имате доходи от трудови правоотношения – чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи трябва да представите  декларацията по чл. 22г от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея, включително копието на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК пред работодателя си в срок от 30 ноември до 31 декември на съответната година.

Ако сте задължени да подадете  годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, трябва да приложите и декларацията по чл. 22г от ЗДДФЛ и копието на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и да ги подадете в компетентната Териториална дирекция на НАП – в срок до 30 април на следващата година. В тези случаи конкретният размер на облекчението се определя в Приложение № 10 (образец 2010).

Когато данъчното облекчение за деца е ползвано чрез работодателя, но сте задължени да подадете годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея трябва да се приложи и декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания.