Счетоводна къща Прециз - месечни помощи за децаСчитано от 28.07.2015 г. в Закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/ са променени редът и условията за получаване на семейни помощи при бременност, раждане и за отглеждане на деца. Това налага задължително писмено уведомяване на съответната дирекция „Социално подпомагане“ относно настъпили промени в обстоятелствата по чл.7 от ЗСПД, който регламентира условията за получаване на помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст. Длъжни да направят такова потвърждение са само лицата и семействата, подали заявления преди 28.07.2015 г.

Законът за държавния бюджет за 2016 г. определя график за предеклариране на обстоятелствата както следва:

 1. До 31 януари 2016 г.  подават заявления лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;
 2. До 29 февруари 2016 г. –  лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.;
 3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода, определен в Закона за държавния бюджет, при условие че:

 1. Семейството живее постоянно в страната
 2. Детето:
 • не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
 • редовно посещава подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата за задължителна предучилищна подготовка на децата, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • има направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното му състояние;
 • живее постоянно в страната.

Какво според закона се включва в понятието семейство?

От 28.07.2015 г.  определението за семейство  е разширено/§ 1, т. 1 от ДР на ЗСПД/

Към стария текст „ съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак); „ са добавени и

 • съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати, с изключение на сключилите брак);
 • родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, с изключение на сключилите брак). „

Какъв е средномесечният доход на член от семейството, определен от Закона за държавния бюджет за 2016г.?

Законът за държавния бюджет за 2016г. за определя средномесечния доход на член от семейтвото различно за двете полугодиядо 30.06.2016г. доходът се определя на 350лв., а от 01.07.2016г. – на 400лв. Видно от таблицата по-долу, повишението в определението на дохода е първото от 2009г. насам. Размерът на месечната помощ за първо дете също се повишава за първи път от 7 години. Ето как изглежда динамиката на средномесечния доход и месечната помощ за първо дете за периода 2006 – 2016г.:

ГодинаСредномесечен доход на член от семейството в лв.Месечна помощ за първо дете в лв.Процентно увеличение на месечната помощ спрямо предходната година
200620018
2007200180%
20083002538%
 2009 350 3540%
 2010 350 350%
 2011 350 350%
 2012 350 350%
 2013 350 35 0%
 2014 350 35 0%
 2015 350 35 0%
до 30.06.2016 350 37 5,71%
 от 01.07.2016 400

Имате въпроси? Задайте ги в коментарите под статията и ние с радост ще отговорим!