Можем да оптимизираме размера на такса битови отпадъци, която плащаме към Столична община сравнително лесно

счетоводна къща Прециз, София - Как да намалим ТБО Такса битови отпадъци (или ТБО) представлява съществен дял от местните данъци и такси, събирани от Столична община. Предназначението на тази такса е да възстанови извършените от общината разходи за предоставяне на услугите, свързани със събирането и обезвреждането на отпадъци и поддръжка на чистотата в обществените площи, както и да бъдат създавани условия за разширяване на обхвата и подобряване на качеството на тези услуги. Таксата се определя ежегодно в годишен размер с решение на Столичния общински съвет и се начислява в промили на база:

 1. по-голямата сума между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятия;
 2. данъчната оценка на имоти на граждани и жилищни имоти на предприятия

Точно както и при всички останали местни данъци и такси, размерът, определянето и администрирането на такса битови отпадъци (ТБО) се определя самостоятелно от всяка община с наредба и решение на база план-сметка, издадени от нея.

В НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Столичният общински съвет предвижда няколко възможности за определяне на размера на такса битови отпадъци (ТБО). От тук идва и възможността за оптимизиране на ТБО законно и в рамките на нормативната регулация.

И така, какво се съдържа в такса битови отпадъци?

Счетоводна къща Прециз - Как да намалим размера на ТБОТова е такса, която се заплаща за услугите по:

 1. събиране и извозване на отпадъците, освен ако имотът не се намира извън границите на организираното сметосъбиране и сметозивозване;
 2. обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения;
 3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване

Компонентите на ТБО се определят в Наредбата, а размерът – в решение на общинския съвет. Столичният общински съвет взема решение за определяне на нейния размер на основание на план – сметка.

Такса битови отпадъци се събира от дирекция „Приходи и администрация на местни данъци и такси“ на 4 равни вноски – съответно до 30.04, до 30.06, до 30.09 и до 30.11 на годината, за която се дължи. Ако имотът е новопридобит, ТБО се събира от началото на месеца, следващ месеца на придобиването, а за новопостроени сгради или части от сгради се дължи такса от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им. За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването.

Как да оптимизираме такса битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията?

Наредбата на Столична община предвижда 3 начина на определяне на таксата:

 1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване;
 2. чрез пряко договаряне;
 3. пропорционално в промили.

Правилният избор на един от тези три метода може значително да намали сумата за плащане.

За 2015г. размерите в промили на компонентите на ТБО са както следва:

 1. събиране и извозване на отпадъците – 3,72‰
 2. обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения – 2,64‰
 3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 3,64‰

Компонентите, които подлежат на оптимизация са по точки 1 и 2.

Плащане на база съд и честота на извозване

Чл. 23 на Наредбата дава възможност на предприятията да подадат декларация до дирекция до кмета на Столична община чрез дирекция „Икономика и търговска дейност“ в срок от 01.10. до 30.11. на предходната година, с която да заявят вид и брой контейнери за отпадъци, които ще използват през годината. След получаване на такава декларация Столична община прави проверка на място дали е възможно такова третиране на отпадъците и честота на извозването и дава своя отговор на заявяващото предприятие.

В случай на одобрение, заявяващото предприятие ще спести плащането за събиране и извозване на отпадъците (3,72‰) и обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения (2,64‰), но ще се задължи да плати определената от общинския съвет цена за вид контейнер и честота на извозване. Цените за 2015г. при честота на извозване веднъж седмично и предлаганите от общината съдове са както следва:

 • съд 1100 л. – 1340 лева
 • контейнер 3,5 куб.м. и 4 куб.м. 8030 лева

Ако изберем този начин на определяне на такса битови отпадъци, съществуват два много съществени момента, които трябва да имаме предвид:

 1. Невинаги заплащането на база съд и честота на извозване е най-евтиния вариант. Трябва предварително да се направят изчисления за всички алтернативни случаи.
 2. Почти винаги декларацията, чийто срок, както вече споменахме е 30.11., се подава преди Столичният общински съвет да е взел решение и да е одобрил план – сметка за следващата година. Например план – сметката  за 2015г. е одобрена на 29.12.2014г., т.е. невъзможно е предварително да знаем точния размер на ТБО, който ще дължим. Ако сме изчислили алтернативните случаи обаче, със сигурност разполагаме с добро приближение.

Плащане при сключен договор с фирма, лицензирана да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване

Според чл. 23, ал. 2 на Наредбата, възможен начин за определяне на такса битови отпадъци е чрез пряко договаряне с фирма, лицензирана съобразно Закона за управление на отпадъците, която да извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай предприятието в срок от 01.10. до 30.11. на предходната година трябва да подаде молба по образец до кмета на Столична община чрез дирекция „Икономика и търговска дейност“ и към нея да приложи документите по чл. 24, ал. 2, а именно:

 • Нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата,
 • Удостоверения за актуално състояние на страните по договора и
 • Документи съгл. Закона за управление на отпадъците, които да удостоверяват правото фирмата – изпълнител да извършва такива услуги;

Въз основа на тези документи, кметът на Столична община издава заповед за допускане на пряко договаряне и извършване на услуги по сметосъбиране и сметоизвозване.

В този случай таксата, заплащана за имота се формира така:

 • за сметосъбиране и сметоизвозване – по договор към съответната фирма
 • за обезвреждане в депа (2,64‰) и поддържане на площи за обществено ползване (3,64‰)  – към Столична община

На какво трябва да обърнем внимание, ако изберем този вариант:

 1. И в този случай трябва да бъде направена предварителна оценка на алтернативните подходи
 2. В случай, че документите не отговарят на всички по чл. 24, ал. 2, няма да бъде издадена заповед за допускане на пряко договаряне. Тогава ТБО ще се дължи пропорционално в промили

Плащане пропорционално в промили

Счетоводна къща Прециз - такса битови отпадъци в промили Ако не заявим изрично желанието си да се възползваме от горните две възможности за определяне на такса битови отпадъци, таксата се дължи пропорционално в промили на база по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота и се състои от трите компонента – събиране, депониране и поддръжка на обществени площи.

Напълно възможно е именно това да се окаже най-изгодния вариант. Обикновено това е така при имоти с по-ниска отчетна стойност. Именно по тази причина е важно да сме направили коректно прдварителни изчисления на очакваната сума.

А жилищните имоти на предприятията и имотите на гражданите?

И тук е възможна оптимизация – в случай, че гражданин притежава имот или предприятие притежава жилищен имот, които няма да се ползват през цялата година, съществува възможност от пълно освобождаване от частта за сметосъбиране и сметоизвозване от такса битови отпадъци. За целта е необходимо да бъде  подадена декларация по образец в срок от 01.11. до 31.12. на предходната година и така тази част от ТБО няма да бъде дължима и събирана.

Ако имате нужда от помощ, за да оцените кой вариант е най-изгоден за вас, екипът на Счетоводна къща Прециз с радост ще ви съдейства!

Направете запитване