Можете да се възползвате от данъчно облекчение за дете, ако подадете декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ

Счетоводна къща Прециз - данъчни облекчения за децаНезависимо дали като физическо лице получавате доходи от трудово правоотношение, наем, стопанска дейност или сте получили доходи от прехвърляне на имущество или други източници, чл. 22в и чл. 22г на Закона за данъците върху доходите на физическите лица дават възможност за ползване на данъчно облекчение за дете.

Съгласно чл. 22в, Местно физическо лице и чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползва данъчно облекчение за деца, ако е:

1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество;

2. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство;

3. член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето;

4. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Тези лица имат възможността да приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ сумата от:

  • 200 лв. при едно ненавършило пълнолетие дете;
  • 400 лв. при две ненавършили пълнолетие деца;
  • 600 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

За да имате право на това данъчно облекчение, трябва едновременно да са налице 3 условия. Първо – към 31 декември на данъчната година детето да е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Второ – детето да не е навършило пълнолетие и трето – към 31 декември на данъчната година детето да не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл.17. включително за годините, в които детето е родено или е навършило пълнолетие.

За да бъде ползвано данъчно облекчение е необходимо да се подаде декларация по образец, в която се попълват данни за детето (или децата). Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, към декларацията се прилагат копия на официални документи, доказващи наличието на условията, изброени по-горе, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.

Необходимо е да се представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва правото на намаление за съответната данъчна година. Такава декларация не е необходима, в случай че другият приемен родител, близък или роднина е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод или не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или доходи от стопанска дейност като едноличен търговец.

Как се подава декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ за данъчно облекчение за дете?

Ако имате доходи от трудови правоотношения – чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи трябва да представите  декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея, пред работодателя си в срок от 30 ноември до 31 декември на съответната година.

Ако сте задължени да подадете  годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, трябва да приложите и декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ и да ги подадете в компетентната Териториална дирекция на НАП – в срок до 30 април на следващата година. В тези случаи конкретният размер на облекчението се определя в Приложение № 10 (образец 2010).

Когато данъчното облекчение за деца е ползвано чрез работодателя, но сте задължени да подадете годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея трябва да се приложи и декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца.