Освен задължителния график, от 2016г. отпадат и ограниченията за прехвърляне на платен годишен отпуск в следваща година

Счетоводна къща Прециз - график за платен годишен отпуск

В средата на 2015г бяха направени промени в Кодекса на труда, свързани с режима на ползване на полагаемия платен годишен отпуск.

Основните промени са две:

  1. Отпада на графика, с който се определяше периода на ползване на платения годишен отпуск;
  2. Отпада и ограничението на броя дни платен годишен отпуск, които могат да се прехвърлят за ползване в следваща година.

Въпреки отпадането на ограничението на дните платен годишен отпуск, които могат да бъдат прехвърляни в следваща година, ако работникът не е успял да използва целия си отпуск за съответната година, работодателят трябва да му осигури такава възможност през първите шест месеца на следващата. Ако това не стане, служителят ще може да го ползва, когато сам реши, стига да е предупредил във фирмата две седмици предварително.

Запазва се уредбата на погасяването по давност на правото на ползване на платен годишен отпуск, предвидено в чл. 176а КТ.

„ Чл. 176а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. „

Задължително уведомяване на работниците до 31 януари за полагаемия отпуск

Освен в Кодекса на труда промени има и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Съгласно новите текстове на наредбата работодателят се задължава в срок до 31. Януари да уведоми писмено всеки работник за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.

Имате въпроси? Можете да ги зададете в коментарите под статията и ние с радост ще ви отговорим.