По-високи санкции грозят търговците, пропуснали да публикуват своя годишен отчет в срок

годишен отчет

С новия Закон за счетоводството бяха направени промени по отношение на публикуването на годишните финансови отчети на предприятията. Крайната дата вече е една за всички, а санкциите – значително по-високи отколкото бяха. И още една дребна, но съществена подробност – тази година не само Агенция по вписванията, но и НАП напомни за крайния срок както на своя сайт, така и с електронни писма до предприятията.

Дали това не е заявка от страна на агенцията, че тази година ще санкционира по-строго непубликувалите годишен отчет предприятия?

30.06.2016 – това е срокът, в който:

 • търговците по смисъла на Търговския закон трябва да заявят за публикуване в Търговския регистър своя годишен финансов отчет, както напомни НАП в сайта си. Изключение правят едноличните търговци, чиито отчети не подлежат на незафисим финансов одит. Те не са задължени да публикуват своите годишни отчети;
 • юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност са длъжни да предоставят и заявят за вписване своите отчети в Централния регистър при Министерство на правосъдието при условията и по реда на ЗЮЛНЦ;
 • всички останали предприятия са длъжни да публикуват годишен отчет чрез икономическо издание или чрез интернет.

Общо правило за публикуване на годишен отчет

Съгл. §10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за счетоводството, съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството, а публикуването им – по реда на новия. Това означава, че преди да публикувате своя отчет, който е съставен според отменения вече закон, трябва да проверите какви са изискванията на новия закон, с които трябва да се съобразите.

Счетоводен стандарт (СС) 1 – Представяне на финансови отчети определя, че годишният финансов отчет се състои от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложение. Общовалидно и общоприложимо правило може да се зададе така:

Публикуваме пълния комплект на отчета, приложението към него, годишния доклад за дейността и одиторския доклад, ако отчета е подлежал на независим финансов одит.

Публикуване на годишния финансов отчет според категорията предприятие

Правилото, изведено по-горе важи за средните и големите предприятия. Законът за счетоводството обаче предвижда някои облекчения по отношение на публикуването на частите на отчета в зависимост от категорията на предприятието за микро и малките предприятия.

 1. Микропредприятия – тези предприятия са прилагали допустимата от отменения закон
  облекчена форма на финансова отчетност. В такъв случай, ако:а) техният отчет не подлежи на задължителен финансов одит, за 2015г. те публикуват
  – баланс ;
  – приложение.
  б) техният отчет подлежи на задължителен независим финансов одит, за 2015г. те публикуват
  – баланс;
  – отчет за приходите и разходите;
  – приложение;
  – одиторски доклад;
  – годишен доклад за дейността.