Осигурителни вноски по време на неплатен отпускКакъв е осигурителният статус на лице в неплатен отпуск

Осигурителният статус на лице в неплатен отпуск би могъл да е два вида : с признаване на трудов и осигурителен стаж и с непризнаване на  трудов и осигурителен стаж. Съгласно чл. 160, ал.3 от Кодекса на труда и чл. 9, ал. 2, т.3 от Кодекса за социално осигуряване неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година се зачита и за трудов и за осигурителен стаж. При превишаване на 30 работни дни неплатен отпуск, трудов и осигурителен стаж не се зачита.

Дължими ли са осигурителни вноски за лицето по време на неплатен отпуск

Според чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който  се  дължат  осигурителни  вноски,  включва  всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените, и други доходи от трудова дейност. За периода на неплатения отпуск, служителят не извършва трудова дейност, следователно не получава възнаграждения. От тук става ясно, че осигурителни вноски за периода не се дължат. Поради липсата на трудово възнаграждение през времето на неплатения отпуск не се дължи и данък по ЗДДФЛ.

Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск

По време на неплатен отпуск се дължат само здравноосигурителни вноски. Съгласно чл. 40, ал. 1, буква “б” от Закона за здравното осигуряване за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

В случай, че неплатеният отпуск е по молба на служителя, здравноосигурителните вноски са за негова сметка.

В случай, че неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой, вноската е за сметка на работодателя.

Пример: за лице, което не подлежи на осигуряване на друго основание и ползва неплатен отпуск през 2017 г., дължимата вноска за здравно осигуряване е в размер на  18,40 лв. (8% от 230 лв).

Тя ще е за сметка на лицето , ако неплатеният отпуск се ползва по негова молба и за сметка на работодателя в случаите на на чл. 165, ал. 1 и чл. 167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой.

Срок за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски

Законодателството не предвижда възможност служителят сам да внася здравноосигурителните си вноски, включително за периода, през който е в неплатен отпуск по своя молба. Нормативната уредба разпорежда  те да се внасят чрез работодателя. Той е задължен да ги декларира и внесе до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят.