Услугите, които счетоводна къща Прециз предлага

 • Счетоводна обработка на документи съгласно българското счетоводно и данъчно законодателство и приложимите счетоводни стандарти – Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП) или Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансови отчети (МСС/МСФО)
 • Изготвяне на счетоводна политика и счетоводен сметкоплан, съобразени с особеностите на вашия бизнес
 • Организация на формата на счетоводството на вашето предприятие
 • Завеждане и поддържане на регистри за дълготрайни активи
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Изготвяне и подаване на справка – декларация за ДДС, както и дневници за покупки и продажби
 • Подготвяне на платежно нареждане за дължимия ДДС за периода
 • Подготовка и подаване на VIES декларации
 • Подготовка и подаване на ИНТРАСТАТ декларации
 • Междинно приключване и изготвяне на междинни финансови отчети според изискванията на клиента, попълване на финансови таблици, представляващи част от отчетната документация
 • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет според изискванията на клиента, както и според изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство и приложимите счетоводни стандарти
 • Изготвяне и подаване на годишен статистически отчет
 • Представителство при одит
 • Обработка на информация, касаеща назначаване или освобождаване на персонал
 • Изготвяне и регистрация в НАП на трудови договори и анекси към тях
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Обработка на документи, касаещи извънтрудови правоотношения
 • Изготвяне и подаване към регистрите на НАП на декларация 1 и декларация 6
 • Изготвяне на месечна ведомост за заплати
 • Съставяне на платежни нареждания за заплати, осигуровки, данъци
 • Вписване в трудовата книжка на съответните обстоятелства при назначаване и освобождаване
 • Вписвания в осигурителна книжка
 • Изготвяне на документи, удостоверяващи осигурителен и трудов стаж на персонала
 • Подготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за юридически лица във връзка със Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО)
 • Подготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за физически лица във връзка със Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
 • Подготовка и подаване на месечни и годишни ДДС декларации
 • Деклариране на недвижими имоти пред общинската администрация във връзка със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
 • Комуникация с органите на приходната администрация (НАП) и други държавни институции
 • Представителство пред органите на държавната и общинската администрация, НАП, НОИ и др. при декларирания, ревизии и проверки
 • Обработка на документи във връзка с декларирания, проверки и ревизии
 • Консултации и действия по прилагане на СИДДО
 • Консултации във връзка с оптимизация на данъчните и осигурителните задължения
 • Анализ на основните показатели на предприятието по дейности, по договори или по други показатели
 • Анализ на отношения с клиенти и доставчици
 • Анализ на показателите на потенциални клиенти и доставчици
 • Изготвяне на управленски отчети по зададени от клиента фирмат и периодчност
 • Съдействие при изготвяне на формат за отчет за управленски цели
 • Съдействие при извършване на частични или цялостни инвентаризации
 • Съдествие при издаване на разрешение за постоянно пребиваване или работни визи за чужденци
 • Регистрация в Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
 • Консултации относно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)
 • Подготвяне и подаване на декларации по ЗЗБУТ
 • Консултации по трудово и осигурително право
 • Данъчни консултации
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Съдействие за издаване на документи за наличие или липса на задължения
 • Съдействие за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на обстоятелства (като несъстоятелност, ликвидация и др.)
 • Проверка за свободно име на фирма в Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ
 • Запазване на име на фирма в Търговски регистър
 • Подготовка на документите, необходими за регистрация на нова фирма в Търговския регистър
 • Регистрация на фирма в Търговския регистър
 • Подготовка на документи и изпълнение на процедури по промяна на всякакви обстоятелства, публикувани в Търговския регистър – промяна на капитал, промяна на съдружници или собственост, промяна на управител и други

Нашите предимства

Счетоводна къща Прециз разполага с екип от добре подготвени и опитни специалисти в различни области на счетоводното обслужване. По тази причина ние имаме ресурса на посрещнем както общовалидните, така и специфичните нужди на всяко отделно предприятие.

Работейки с нас, вие не получавате един счетоводител, а цял счетоводен отдел, подготвен и мотивиран да се справи във всякакви ситуации.

Гордеем се, че работим с грижа към детайлите. Ние сме достатъчно големи, за да намерим най-доброто решение, но достатъчно малки, за да сме близо до нашите клиенти и да приемаме работата си лично.

Нашите принципи

 1. Висока степен на компетентност за предлаганите услуги
 2. Конфиденциалност
 3. Дисциплина и точност при подготвяне и подаване на отчетните форми и декларации
 4. Лична и колективна отговорност
 5. Лично отношение и проявяване на разбиране към всеки клиент
 6. Поднасяне на разбираема и уместна информация точно и навреме